Văn hóa nghệ thuật

Phóng sự:TNXP – Ngày ấy-bây giờ

Clip: Phóng sự TNXP- Ngày ấy-bây giờ. https://youtu.be/1_rT6Kib0W4