Cựu TNXP làm kinh tế

Phóng sự:TNXP – Ngày ấy-bây giờ

Clip: Phóng sự TNXP- Ngày ấy-bây giờ.