QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ IV (2021-2026) (Xem tại đây)

 

Quy chế làm việc của BCH nhiệm kỳ 2021-2026

QCLV Ban Kiểm tra

QCLV Văn phòng Hội Cựu

QCLV Ban Tuyên giáo

QCLV Ban Tổ chức-Chính sách

QCLV Ban Kinh tế Đời sống